« Kredyt gotówkowy w Ba… | Strona domowa | Prawidłowe zastosowan… »

Co obejmuje tajemnica bankowa?

wtorek, 06 marzec 2018 at 09:14 am. Użyte znaczniki: , , , ,

Niewielu ma świadomość, że banki w ramach prowadzonej działalności są zobowiązane do ochrony informacji objętych tajemnicą bankową. Związane jest to z obrotem gospodarczym, w którym wyróżnia się tajemnicę lekarską, dziennikarską czy adwokacką.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności banki są zobowiązane do ochrony przekazanych im danych. Obowiązek przestrzegania tej tajemnicy wynika przede wszystkim z przepisów prawa bankowego. Przepisy te dotyczą zarówno banku jak i podmiotów pośredniczących w wykonywaniu czynności bankowych.

Czynności bankowe świadczone przez bank to m.in. prowadzenie rachunku, udzielenie kredytu. Czynność bankowa może mieć charakter faktyczny lub prawny. Pracownicy banku są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy, która obejmuje wszelkie dane udostępnione przez klienta. Pracownik banku musi zachować tajemnicę zarówno w trakcie pracy w banku, ale także już po rozwiązaniu umowy o pracę z bankiem. Taki sam zakres zobowiązania dotyczy osób biorących udział w pośredniczeniu przy czynnościach bankowych. Do osób takich zalicza się np. pośredników kredytowych.

Należy pamiętać, że za ujawnienie tajemnicy bankowej grozi zarówno odpowiedzialność cywilna jak i karna(grzywna może być orzeczona nawet grzywna do 1 miliona złotych lub kara pozbawienia wolności do 3 lat).

Tajemnica bankowa obejmuje takie czynności jak rozmowy z klientem i dane przekazane w trakcie tych rozmów, nawet jeśli klient umowy nie podpisze. Wszystkie dane przekazane do np. przygotowania umowy kredytowej są objęte tajemnicą. Obowiązek zachowania tajemnicy nie wygasa po np. spłaceniu kredytu. Tajemnica dotyczy zarówno czynności bankowej jak i dane na temat klient. Ochronę uzyskały także nośniki informacji, czyli np. dokumenty papierowe, nośniki elektroniczne czy systemy bankowe.

Ochroną objęte są także dane dotyczące zabezpieczeń wierzytelności. Jednakże niektóre informacje są dostępne z uwagi na jawność ksiąg wieczystych czy ksiąg rejestrowych. Należy podkreślić, że dysponentem informacji jest klient i on decyduje o ujawnieniu informacji. To właśnie klient może zrezygnować z ochrony tajemnicą bankową, W innych przypadkach może ona zostać uchylona na podstawie upoważnień czy innych decyzji. Zwolnienia z obowiązku tajemnicy mogą być:

 • przedmiotowe lub
 • podmiotowe.

Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej nie obowiązuje, gdy:

 • brak jest możliwości wykonania umowy,
 • informacje chronione tajemnicą są przekazywane na rzecz przedsiębiorców, którzy pośredniczą w czynnościach bankowych,
 • dane objęte tajemnicą są konieczne do zawarcia i wykonywania umów potrzebnych do zbycia wierzytelności przez bank,
 • informacje są udzielane innym instytucjom jak banki, instytucje kredytowe.

Z kolei zwolnienia podmiotowe pojawiają się, gdy bank dzieli się informacją z innymi instytucjami takimi jak:

 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
 • Prezes Najwyższej Izba Kontroli,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Główny Urząd Ceł,
 • Generalny Inspektor Danych Osobowych,
 • Biuro Informacji Kredytowej,
 • Policja,
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
 • komornik sądowy,
 • biegły rewident,
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Prawo bankowe określa sytuacje, kiedy instytucje te mogą wystąpić z żądaniem ujawnienia tajemnicy. Sytuacje takie dotyczą spraw, gdy pojawi się podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego lub prowadzone jest postępowanie podatkowe. Jednakże w przypadku przekazywania danych zawsze należy zachować szczególną ostrożność.