«  Dokumenty niezbędne … | Strona domowa | Zadłużenie, kiedy war… »

Szczególne postacie hipoteki

czwartek, 25 maj 2017 at 07:03 am. Użyte znaczniki: , , ,

Hipoteka może stanowić obciążenie na nieruchomości, na użytkowaniu wieczystym, na spółdzielczym prawie do lokalu, a także na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Może ona stanowić obciążenie w całości lub w części jaka stanowi udział współwłaściciela. Hipoteka może mieć kilka szczególnych postaci. Zalicza się do nich hipotekę łączną, hipotekę kaucyjną, hipotekę odwróconą, hipotekę dożywotnią oraz przeniesienie własności.

Hipoteka łączna stanowi obciążenie dla kilku nieruchomości w taki sposób, że wierzyciel ma możliwość zaspokojenia swoich praw z dowolnej nieruchomości jaka została obciążona hipoteką. Sam może dokonać wyboru z jakiej nieruchomości chce zażądać zaspokojenie swoich roszczeń. Głównym celem hipoteki łącznej jest uproszczenie i obniżenie kosztów jakie są naliczone przy ustanowieniu zabezpieczenia na jednej wierzytelności. Taka forma hipoteki pozwala na uzyskanie większej wartości zabezpieczenia . Taki rodzaj hipoteki może być jednocześnie hipoteką przymusową oraz kaucyjną. Hipoteka kaucyjna zabezpiecza wierzytelności, w przypadku których wysokość nie została ustalona. Mogą być to wierzytelności już istniejące jak i wierzytelności, które powstaną w przyszłości. Zostaje oznaczona suma pieniędzy, co do której dany wierzyciel hipoteczny może domagać się zaspokojenia swoich roszczeń. Od 2011 roku hipoteka kaucyjna nie jest już ustanowiona, ale wszelkie hipoteki kaucyjne jakie zostały utworzone przed tym rokiem dalej widnieją w księdze wieczystej, aż do czasu kiedy zostaną z niej wykreślone.

Odwrócona hipoteka jest transakcją jaka zostaje zawarta pomiędzy instytucją finansową, a osobą fizyczną. Taka umowa ma na celu uwolnić zamrożony w nieruchomości kapitał. Jest to idealne rozwiązanie dla osób starszych, którzy potrzebują dodatkowych pieniędzy na życie. Suma jaką można uzyskać na odwróconej hipotece waha się od 70% do tylko 30% wartości nieruchomości. Ma na to wpływ wiele czynników. Hipoteka dożywotnia polega na tym, że bank pod hipotekę udziela kredytu dożywotniego. Odsetki powiększają zadłużenie, a kapitał można zainwestować między innymi w fundusze powiernicze lub w obligacje. Po śmierci właściciela nieruchomości zostaje ona sprzedana, a kwota ze sprzedaży reguluje powstałe zobowiązania. Jeżeli zostaną jakieś środki z takiej sprzedaży oddaje się je spadkobiercom. W przypadku przeniesienia własności w zamian za jednorazową wypłatę, czy też rentę dożywotnią przekazuje się prawo własności do danej nieruchomości, albo w całości, albo w jakiejś części.